KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme
YAĞPET MOTOR YAĞLARI VE AKSAMLARI HIRDAVAT SAN. TİC. A.Ş (YAĞPET MOTOR YAĞLARI olarak anılacaktır) uhdesinde bulunan ve bulunacak kişisel verileriniz, şirketimizin koruması altındadır ve nitekim şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” olarak anılacaktır) çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için gerekli alt yapı ve teknolojik imkânlar ile gereken tedbirleri almaktadır. Kişisel veriler, YAĞPET MOTOR YAĞLARI tarafından aşağıda belirtilen durumlar ile birlikte ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Kanuna ve ona bağlı mevzuata uygun olarak işlenebilmektedir. Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, YAĞPET MOTOR YAĞLARI tarafından veri sorumlusu sıfatıyla kişisel bilgileri işlenebilecek olan kişisel veriler ve bunların hangi amaçlarla işlenebileceği, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, edinme yöntemi ve kişisel veri sahibinin hakları iş bu bilgilendirme yazısında yer almaktadır.
Kişisel Verileriniz
Kişisel veri; Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.
Örnekseyici olarak sayılan bazı kişisel veriler;
Kimlik ve İletişim Bilgileri: TCKN, isim, soy isim, doğum yeri ve doğum tarihi, medeni hal, cinsiyet, kimliğinizi belirleyecek belge ve bilgiler; adres, telefon, elektronik posta adresi gibi iletişim bilgileriniz, fatura, borç ve ödemelere ilişkin bilgileriniz, aramalarınızın tarihi, saati ve arama süresi ile internet ortamında yapılan her türlü erişime ilişkin olarak sisteme bağlantı ile sisteme giriş ve çıkış tarih ve saat bilgileri, ürün ve hizmetlerin kullanımı doğrultusunda oluşan kullanım verileriniz ile hizmetlerin sunulması için gerekli teknik veriler, Satış Sırasında Alınan Bilgiler: Satış aşamalarında şirketimiz veya çalışanlarına ilettiğiniz bilgi ve belgeler; elektronik posta, mektup ve sair iletişim vasıtaları ile elde edilen veriler satış aşamalarındaki talep ve diğer satış aracılığı ile elde edilen verileriniz, Ürün ve Hizmet Kullanımına Ait Bilgiler: Ürün ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin tercihler, alışkanlıklar ve diğer kullanım bilgileriniz; ürün ve hizmetlerin sunulması, kullandırılması ya da tanıtılması için oluşturulan bilgileriniz;
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
YAĞPET MOTOR YAĞLARI ürünlerinin sunulması, fiyatlandırılması, faturalandırılması, siparişiniz ve satın alınan ve/veya kullanılan ürünlerle ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması, Ürünlerin reklamının yapılması ve pazarlaması, tarafınız ile irtibat kurulabilmesi, fiyatlandırma kampanya, indirim gibi konulardan haberdar edilmeniz; Tarafınıza teklif, hediye vb. imkânlar sunulması, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, denetimi ve analizi gibi dâhili amaçlar için kullanılması; ürün ve hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin araştırılması; soru, şikâyet ve bildirimlerin cevaplanması, İş ortaklarımız ve sair üçüncü kişilerle birlikte sağladığımız ürün ve hizmetler ile bu kişilerin kendi ürün ve hizmetlerinin sunulması ve tanıtılması, Yasal mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin saklanması, bilgi kayıplarının önlenebilmesi için yedeklenmesi, bilgilerinizin güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alınması ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.
III. Kişisel Verilerin Aktarılması
YAĞPET MOTOR YAĞLARI, kişisel verilerinizi ilgili yasal mevzuat kapsamında, aşağıda belirtilen durumlar dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere, yurt içindeki ilgili kişi ve kuruluşlara aktarabilecektir: Yurt içindeki YAĞPET MOTOR YAĞLARI grup şirketleri ile YAĞPET MOTOR YAĞLARI nam ve hesabına işlem yapan yetkili kişilere, satın almak istediğiniz veya satın alarak tarafınızca kullanılan ürünlerin temini, ulaştırılması amacıyla çalıştığımız nakliye şirketleri ile ilgili diğer işbirliği içinde olunacak şahıs ve şirketlere, Avukatlarımız, denetçilerimiz ile danışman ve hizmet alınan diğer şahıs ve şirketlere, şahsınız tarafından yetkilendirilenlere, İdari ve yargı mercileri gibi sair tüm resmi kurumla ile kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına, YAĞPET MOTOR YAĞLARI ürün ve hizmetlerine dair kullanımınıza dair bilgiler, YAĞPET MOTOR YAĞLARI ile ticari ilişki içinde bulunan ve telefon numaranıza şahıs ve şirketlere, Banka ve kredi kartı üzerinden yaptığınız bankacılık ve finans benzeri işlemleriniz sırasında işlem ve bilgi güvenliğinizin sağlanması ve kimlik doğrulama amacıyla sahip olunan bilgileri banka ve finans benzeri kuruluşlara,
Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
YAĞPET MOTOR YAĞLARI kişisel verilerinizi; alım satım sözleşmesi aşamalarında, bayiler ve sair yüz yüze kanallar, web sitesi, mobil uygulamalar, elektronik posta, kısa mesaj, sesli yanıt sistemi ve her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortam vasıtasıyla, kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik rızanız ya da Kanunun 5 ve 6. maddeleri ile sair mevzuatta belirtilen hukuki sebeplere dayanarak edinebilir ve işbu bilgilendirme metninde belirtilen amaçlarla işleyebilir ve aktarma hakkına sahiptir. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız Kanunun 11. maddesi uyarınca YAĞPET MOTOR YAĞLARI’ a başvuruda bulunarak, Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.
İletişim
Kişisel Verilerin Korunması Kanununun uygulanması ile ilgili soru ve taleplerinizi Derecik Mah.Anadolu Bulv.No:132/A İlkadım/Samsun adresine yazılı olarak iletebilirsiniz. Soru ve taleplerinizin cevaplandırılabilmesi için, talebinizin açık ve net olması gerekmektedir. YAĞPET MOTOR YAĞLARI VE AKSAMLARI HIRDAVAT SAN. TİC. A.Ş ‘nin yukarıda belirtilen Bilgilendirme Metnini ve haklarımı okudum.